BHD-180X2

BHD-180X2

                                                                              BHD-180X2简介         

   BHD系列锚固钻机家族又添新成员-BHD180X2混合动力型锚固钻机。它采用电动机和柴油机两种动力驱动方式,使其工作更高效,更环保。电动机驱动方式,能满足在人口密集的施工场地,要求钻机无排放,噪音小的工作需要。同时也能使其在供电不方便的施工工地转换为柴油机驱动方式顺利施工。此款钻机适应范围更广,更能为施工客户降低施工成本。http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/Fk4PGCRvOW1MjPU7iaFd00gtjYXtj4OdYib21RuBlsvoEEhTOfHVCWPEmmKpglFAOn8csEVAPe1cia9q27Bgw5Yaw/0

                                     BHD-180X2参数表
             
                                    产品施工角度
http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/Fk4PGCRvOW1MjPU7iaFd00gtjYXtj4OdYdK7BXCYDMK95h6icHPCykZXDic5BCjJQK6LwzonNh5MypIMDG5NV6pNw/0http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/Fk4PGCRvOW1MjPU7iaFd00gtjYXtj4OdYdnFkoJ69fJ0JEq5h8eUNE8GFj1bwibJlLce7Qd0fCrufEXdtMceKn3g/0http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/Fk4PGCRvOW1MjPU7iaFd00gtjYXtj4OdYRnQ1xpHwlico2U0OiaRH0NAxUObRbFJULQ7yUD92mps99ozEUgcD14iaQ/0http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/Fk4PGCRvOW1MjPU7iaFd00gtjYXtj4OdYWTribU0zdibJOIJs9UyH3JLvng5ibynI2V9tztIUvY1JdY36DYA3pm1aA/0
                                                                                               
  产品细节图
http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/Fk4PGCRvOW1MjPU7iaFd00gtjYXtj4OdYu8w1cdVPkLSnIp8sbwI9eZfRgqOassghVXplXMIGsAs24hDztkciboQ/0
http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/Fk4PGCRvOW1MjPU7iaFd00gtjYXtj4OdYXk5OYpTUU1MeSTtUf4tCjbgd7zUSucno1KRM7zpbvia6xbFXv94hc5g/0http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/Fk4PGCRvOW1MjPU7iaFd00gtjYXtj4OdYMzfEHzUbjcUeVPhspdyxyKjiahlYXDUsdvibQjTlrib85GArcNJKBUTYw/0http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/Fk4PGCRvOW1MjPU7iaFd00gtjYXtj4OdYl3uujZGsbyCknpvY9UKYy9yicYGssKTibG4bSOYEh7l6Xq2xJANNvjYg/0http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/Fk4PGCRvOW1MjPU7iaFd00gtjYXtj4OdYfzWSYzaw57RPJOaTrlDf6icM6iaP4GiaXhmibvVbTibHeeIHGMkR6d7TO4w/0http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/Fk4PGCRvOW1MjPU7iaFd00gtjYXtj4OdYPchumFXZyvsbSB5tUCBYcDias6s87fLOYL2l9EOpk4nPvwTxwsvpNLw/0http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/Fk4PGCRvOW1MjPU7iaFd00gtjYXtj4OdYZdglBcQXpsooqx0iaU01FP7g4gb8ZoN4sOhRgIicmMK97ttreAahaYgw/0


上一个: BGD-150S
下一个: BHD-180G